วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

ได้มานิเทศก์นักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา ในปีนี้นักศึกษาที่มาฝึกงานด้านบัญชีมีความขยันขันแข็ง มีความพร้อมในการทำงานดีมาก

นักศึกษาได้เรียนรู้งานตั้งแต่บันทึกบัญชี ยื่นภาษี กระทบยอดความถูกต้องของแต่ละบัญชี จัดทำกระดาษทำการสอบบัญชี จนถึง

จัดทำงบการเงิน ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชมงคลที่ส่งจัดส่งนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมาทำงาน และส่งท่านอาจารย์

มานิเทศก์ในวันนี้ ขอบคุณมากค่ะ