บริษัท วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด (PEAK ACCOUNT) ที่ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า บริษัท วี.อาร์.สหบัญขีกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทสำนักงานบัญชีด้านดิจิตอลดีเด่นระดับ Bronze Partner ในงานพบเพื่อนสำนักงานบัญชีทั่วไทย ณ โรงแรม อมารี วอร์เตอร์เกท ห้องบางลำพู ชั้น 6 ในวันที่ 25 พฤศิกายน 2566 ที่ผ่านมา