ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท วี.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด และบริษัท วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาและฝึกงานวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ โดยพัฒนานักศึกษาสหกิจให้มีความรู้ ความสามารถทักษะในวิชาชีพ และประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อร่วมมือในการพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับบริษัทในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และฝึกงานวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
1.2 ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทักษะ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
1.3 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติสหกิจศึกษา การฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาให้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในบริษัทอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

2. สถานที่ในการดำเนินงาน
2.1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 บริษัท วี.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด และ บริษัท วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด

3. ขอบเขตความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ให้คำแนะนำพร้อมทั้งสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ
3.2 ร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.3 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับบริษัท
3.4 ส่งเสริมการปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
3.5 ศึกษาและพิจารณาแนวทางในการคัดเลือกนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการนี้ เพื่อเข้าทำงาน ณ บริษัท ตามคุณสมบัติและตำแหน่งที่เหมาะสม