ปิดงบการเงิน ปกติราคา 10,000 บาท เริ่มต้นเพียง 3,000 บาท
สอบบัญชี เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท
ยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90, 91ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เริ่มต้นเพียง 200 บาท
ยื่นแบบภ.พ. 30 ราคาปกติ 1,200 บาท ราคาเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท
จดทะเบียนการค้า คณะบุคคล ร้าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ เริ่มต้นเพียง 800 บาท
จดห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ราคา 5,000 บาท
จดทะเบียนบริษัทราคาเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท