งบดุล บอกฐานะการเงินของบริษัท ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง

  • สินทรัพย์ บอกความร่ำรวยมั่งคั่ง เช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ
  • หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน ว่ามาจากาการกู้ยืม หรือมาจากผู้เป็นหุ้นส่วน เป็นต้น

งบกำไรขาดทุน บอกผลประกอบการหรือกำไรจากการประกอบธุกิจ เช่น รายได้ ต้นทุน และค่าใช้ในการดำเนินงานเป็นจำนวนเท่าไร แล้วเมื่อนำรายได้ มาหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายแล้วจะได้กำไรจำนวนเท่าไร

งบกระแสเงินสดชี้ให้เห็นที่มาที่ไปของเงินสดหมุนเวียนในกิจการเพื่อบอกสภาพคล่องและความสามารถในการหาเงินของกิจการ โดยจะแบ่งเป็น

  1. กระแสงินสดจากการดำเนินกิจการ ซึ่งจะบอกได้ว่าบริษัทได้รับเงินสดจากวิธีใดบ้าง
  2. กระแสเงืนสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จะบอกว่าบริษัทหาเงินสดมาจากวิธีใด กู้ยืมหรือเพิ่มทุน จ่ายคืนหนี้หรือจ่ายเงินปันผลเท่าใดบ้าง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ช่วยให้รู้ว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีนั้น บริษัทมีทรัพย์สินและหนี้สินเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดบ้าง โดยเฉพาะส่วนของเจ้าของ เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’equity) กำไรสะสมของบริษัท (retained earning) เงินปันผลที่จ่ายไป เป็นต้น หรือหากมีการบริหารที่ไม่ดีจนทำให้เกิดผลขาดทุน ผู้ถือหุ้นก็จะเห็นได้จากงบนี้ เช่น แทนที่จะมีกำไรสะสมกลายเป็นขาดทุนสะสม เป็นต้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ช่วยให้รายละเอียดหรือบอกที่มาที่ไปของตัวเลขสำคัญ ๆ ในการเงินได้ เช่น วิธีการจัดทำงบ และนโยบายการทำบัญชีเป็นแบบใด บริษัทมีลูกหนี้เท่าใด ลูกหนี้ค้างจ่ายมานานเท่าใด มีสินค้าคงเหลือหรือวัตถุดิบมากน้อยเพียงใด มีการทำรายการระหว่างกันอย่างไร เป็นต้น

รายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ซึุ่่่งเป็นมืออาชีพและคนกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของงบการเงิน(ที่บางครั้งอาจมีการตกแต่งให้ดูดีเกินความเป็นจริง) ว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่ ซึ่งผู้สอบบัญชีอิสระอาจใหความเ็นต่้องบการเงินเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

  1. ไม่มีเงื่อนไข งบการเงินถูกต้อง
  2. มีเงื่อนไข มีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ความเห็นได้
  3. ไม่แสดงความเห็น เพราะยังขาดข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้

วิธีการสังเกตความความเชื่อถือได้ในงบการเงินสามาถทำได้ง่าย ๆ คือ ถ้ามีข้อความที่ว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป” จึงจะเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งว่างบการเงินเชื่อถือได้

สนใจฝึกอบรมเริ่มต้น ชม.ละ 400 บาท

ติดต่อ คุณยุพาพร โทร. 0868818051 หรือ 022259735