รับทำบัญชีทั่วราชอาณาจักรไทย

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

บริการรับทำบัญชี รับทำบัญชีทั่วราชอาณาจักรไทย

รับทำบัญชีและสอบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และมีสบการณ์ในการ ทำบัญชีมากกว่า 10 ปี ให้คำปรึกษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ราคาเริ่มต้นทำบัญชี

เริ่มต้นที่ 500 บาท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

รับตรวจสอบบัญชี

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

ตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชีทั่วราชอาณาจักรไทย โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม

การจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด (ติดต่อเรา)

1. จองชื่อ

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ผู้เริ่มก่อการขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

3. ส่งหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

4. จัดตั้งบริษัท

5. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบริษัท

6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักฐานและรายละเอียดประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. ชื่อบริษัท

2. เงินทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท 3 ฉบับ

4. วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ

5. กรรมการบริษัทจะมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร

6. ตราสำคัญของบริษัท

7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า – หลัง) ของผู้เริ่มก่อการทั้ง 3 คนคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจะต้องใช้ 4 ชุด

8. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชนฉบับจริงของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมสำเนาที่ตั้งสถานประกอบการต้องมีทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอาคาร รูปถ่ายสถานประกอบการจริงและแผนที่ตั้ง

ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 8,000 บาท

กรณีจด VAT คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.- บาท

สนใจติดต่อ คุณยุพาพร โทร. 0-86881-8051, 0-2225-9735

สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บริษัท ห้างหุ้นส่วน

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างของขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) มีดังนี้

1. กรรมการของบริษัทจองชื่อนิติบุคคล ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล

2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุ วาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท รวมทั้ง แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อ) ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าว ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรก แห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น

3. ในการลงมติให้แก้ไขชื่อ และตราสำคัญของบริษัท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อ) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. จัดทำ คำขอจดทะเบียน รายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท) โดยให้ กรรมการตามอำนาจที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจดทะเบียนแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

5. ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนตราสำคัญไว้โดยระบุชื่อบริษัทไว้ในตรา บริษัทต้องจดทะเบียนแก้ไข ตราสำคัญให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ด้วย ให้ระบุรายการแก้ไขตราสำคัญไว้ในคำขอจดทะเบียนเดียวกับการแก้ไขชื่อบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) และดวงตรา

1. ชื่อบริษัทที่ได้เปลี่ยนใหม่

2. ดวงตราสำคัญใหม่

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) และดวงตรา

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)

4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

5. หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

6. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มี กฎหมายพิเศษควบคุม)

7. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจ

ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

การเลิกและการชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน

ขั้นตอนการจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด

การจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท มีขั้นตอนดำเนินการรวม 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท ดังนี้
การประชุมครั้งแรก

มีวาระพิจารณาเรื่องเลิกบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

การประชุมครั้งที่สอง

มีวาระพิจารณา 3 วาระ คือ ยืนยันมติให้เลิกบริษัทของที่ประชุมครั้งแรก แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมจะต้องลงมติยืนยันให้เลิกบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนมติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และผู้สอบบัญชีรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนใช้มติธรรมโดยเสียงข้างมาก
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองจะต้องห่างจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกินกว่า 6 สัปดาห์

2. ผู้ชำระบัญชีต้องลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 2 วัน
ต้องแจ้งการเลิกบริษัทให้เจ้าหนี้ทราบโดยส่งหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์และต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท
ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิกบริษัท

คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)
รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2)
คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งให้เลิก)
สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งซึ่งลงมติให้เลิกบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อรับรองความถูกต้อง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

3. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัทและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

4. เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ชำระบัญชีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบการเงินและพิจารณากว่าจะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไปหรือจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นใหม่

5. ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีโดยรวบรวมทรัพย์สินเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้น
ขายทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการบริษัทได้ออกไป
ในการดำเนินกิจการค้าแทนบริษัท หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนผู้ถือหุ้น
(กรณีการชำระบัญชีปรากฏว่าทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้สินให้ผู้ชำระบัญชีร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บริษัทจำกัด
ล้มละลาย)

6. ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) ยื่นต่อนายทะเบียน
ทุกระยะ 3 เดือน
และในการกรณีชำระบัญชีไม่เสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปี เพื่อรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี

7. เมื่อชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี

8. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช 1)
รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2)
รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) พร้อมเอกสารประกอบ
รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช 6)
สำเนาบัตรประจำตัวของผุ้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิก
แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในการจดเลิกหรือจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท (หากดำเนินการจดเลิกเอง)
การจดเลิกข้างต้นทั้งหมด ค่าบริการ 15,000.- บาท ไม่รวมค่าสอบบัญชี (ติดต่อเรา)

สนใจติดต่อ คุณยุพาพร โทร. 0-86881-8051, 0-2225-9735

สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

บริการยื่นภาษี

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

บริการยื่นภาษี รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บริการยื่น ภ.ง.ด. 90

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

บริการยื่น ภ.ง.ด. 91

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

บริการยื่น ภ.ง.ด. 50

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด. 51

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด. 55

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.30

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.36

แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.36

แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.1

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.2

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.3

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.53

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น อ.ส.4 แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

ให้คำปรึกษาทางบัญชี

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

ให้คำปรึกษาทางบัญชี ให้คำปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ในเวลาทำการ 8.30 – 17.00 น. สำนักงานบัญชี วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป

08-6881-8051, 0-2225-9735

สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

อบรมบัญชี TA CPA

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

อบรมบัญชีสำหรับทำงาน

อบรมบัญชี สอนเสริมเพิ่มเกรด, อบรม TA CPA, อบรมบัญชีสำหรับทำงาน, รับจัดสัมมนา In house

รับอบรมบัญชี ภาษีอากร และการเงินธุรกิจ

รับอบรมบัญชี โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และมีสบการณ์ในการ สอนบัญชีมากกว่า 10 ปี อัตราค่าสอนชั่วโมงละ 75-400 บาท รับอบรมบัญชี
ทั้งกลุ่มและเดี่ยว รับสอนทั่วประเทศ

สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

การบัญชีระหว่างประเทศ

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

การบัญชีระหว่างประเทศ

การบัญชีระหว่างประเทศการตรวจสอบการลงทะเบียนการส่งภาษีและการให้คำปรึกษา International Accounting, Auditing, Registration, Submitting taxation and Consulting

สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที

งบการเงินภาษาญี่ปุ่น

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

งบการเงินภาษาญี่ปุ่น การบัญชีญี่ปุ่นการตรวจสอบการลงทะเบียนการยื่นภาษีและการให้คำปรึกษา Japanese Accounting, Auditing, Registration, Submitting taxation and Consulting
สั่งซื้อทันที สั่งซื้อทันที