บริการยื่นภาษี

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

บริการยื่นภาษี รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บริการยื่น ภ.ง.ด. 90   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

บริการยื่น ภ.ง.ด. 91   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

บริการยื่น ภ.ง.ด. 50   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด. 51   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด. 55   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.30   แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.36   แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.36   แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.40   แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.1   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.3   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.53   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น อ.ส.4   แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา